อาจารย์นงนารถ สุขลิ้ม รองผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน