ชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง สาขาชมรมเสียงสุขภาพจัดรายการ วิทยุ รายการร่วมด้วยช่วยดูน้อง ตอนเสียงสุขภาพ วสส.ตรัง