รับมอบประกาศเกียรติคุณ เพื่อแสดงว่า วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง เป็นองค์กรปลอดภาชนะโฟมบรรจุอาหาร 100% ระดับทอง

หมวดหมู่ข่าว: