มอบของที่ระลึกแด่นายจีระวัฒน์ คงฉาง หัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 12.3  จังหวัดตรัง ในโอกาสเกษียณอายุราชการ