ผู้อำนวยการวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง เข้ารับพระราชทานเข็มที่ระลึก สธ เนื่องในวโรกาส ที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาเปิดศูนย์ศึกษาการแพทย์ฉุกเฉิน วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา วันที 13 มกราคม2557 ณ ว