มอบของที่ระลึกแด่นายแพทย์วิฑูรย์ เหลืองดิลก นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรังและผู้บริหารสาธารณสุขตรัง ในโอกาสเกษียณอายุราชการ