Get Adobe Flash player

หนังสือขออนุญาตให้ผู้สำเร็จการศึกษาเข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรและประกาศนียบัตร หลักสูตรต่าง ๆ ของกระทรวงสาธารณสุข