คณาจารย์วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง เข้าร่วมการประชุมโครงการพัฒนาความเชี่ยวชาญที่ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ระยะที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2560