ประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพิจารณาการจ้างลูกจ้างทุกประเภท