สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทาน ฉายพระฉายาลักษณ์ร่วม ณ อาคารศูนย์การแพทย์ฉุกเฉิน วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา วันที่ 13 มกราคม 2557 ณ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา