คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง ที่ได้รับทุนการศึกษาด้านสาธารณสุขโครงการพระเมตตาสมเด็จย่า ร่วมต้อนรับคณะกรรมการทุนโครงการพระเมตตาสมเด็จย่า