ประชุมเชิงปฏิบัติการ "การบริหารงานพัสดุ ตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560"