ร่วมประชุมเตรียมการจัดงานวันทันตสาธารณสุข และวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2560