ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ เข้าร่วมประชุมการจัดทำคำรับรองและการประเมินผลการปฎิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก