ผู้อำนวยการวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง ร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสที่เสด็จเปิดศูนย์ศึกษาการแพทย์ฉุกเฉิน วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา วันที่ 13 มกราคม 2557 ณ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังห