เข้าเยี่ยมพบปะพูดคุยถามสาระทุกข์สุขดิบกับนายแพทย์วิฑูรย์ เหลืองดิลก กับการใช้ชีวิตหลังจากเกษียนอายุราชการ