ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประสานการพัฒนางานสาธารณสุขระดับจังหวัด(คปสจ.) จังหวัดตรัง วาระพิเศษ