ธนาคารแห่งประเทศไทย สาขาภาคใต้ บรรยายให้ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการรู้เท่าทันทางการเงิน ให้กับนักศึกษาหลักสูตรต่างๆ ณ ห้องเรียนรวม วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง วันที่ 14 มกราคม 2557