ร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับนางสุดคนึง อาจชอบการ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนาวง  เพื่อปรึกษาหารือหาแนวทางความร่วมมือกันในอนาคต