ประชุมสัมมนาประชาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติสถาบันพระบรมราชชนกเป็นสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ผ่านระบบ Teleconference