ร่วมประชุมสัมมนาประชาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติสถาบันพระบรมราชชนกเป็นสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข โดยมีแพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานเปิด