นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข ชั้นปีที่ 3 รับฟังการนำเสนอบริบทชุมชน และสภาพปัญหาสุขภาพของประชาชนของพื้นที่หมู่ 4 บ้านทุ่งค้อ ตำบลย่านซื่อ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง จากผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลย่านซื่อ ผู้ช่วยนายกองค