อาจารย์สุนทร ปราบเขต รองผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและจัดระบบควบคุมภายใน วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง