ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ คณาจารย์ และบุคลากร วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง พบปะพูดคุยและรับประทานอาหารกลางวันร่วมกับสโมสรนักศึกษา