อาจารย์กรกช เพทาย อาจารย์ประจำหลักสูตรปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ร่วมเป็นวิทยากรสอนการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน การยกและการเคลื่อนย้าย ให้แก่จิตอาสาด้านการแพทย์ของจังหวัดตรัง