อาจารย์กรกช เพทาย อาจารย์ประจำหลักสูตรปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ เข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อม การจัด Region ER Forum 2017