ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษามาตรฐานการอาชีวศึกษา