ผู้อำนวยการและบุคลากรร่วมคารวะศพคุณพ่อยุก เลื่องอรุณ ณ สมาคมฮกเกี้ยน จังหวัดตรัง วันที่ 16 มกราคม 2557