นายไพฑูรย์ อัมรัตน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเข้าร่วมการประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 และรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ องค์การบริหารส่วนตำบลควนธานี ประจำปีงบประมาณ 2560