ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ เป็นประธานเปิดโครงการแนะแนวการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีและโครงการสัมฤทธิบัตร ( เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า) โดยนักแนะแนวจากศูนย์วิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ยะลา