ศิษย์เก่า วท.บ. (สาธารณสุขชุมชน) รุ่นที่ 11, 12 วสส. ยะลา (โควตา จ. ตรัง) มอบกระเช้าอวยพรแด่ ผู้อำนวยการ ไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ เนื่องในโอกาสวันปีใหม่และวันครู 2557 ณ ห้องผู้อำนวยการ วันที่ 17 มกราคม 2557