ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณา รายละเอียดของโครงการที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง