ร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับบุคลากรใหม่เพื่อต้อนรับในการเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในวิทยาลัย ในการนี้ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ และผู้บริหารวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง มอบของที่ระลึกแก่ อาจารย์วริศรา แสงแก้ว ในโอกาสลาไปศึกษาต่อ