ประชุมเชิงปฎิบัติการระบบติดตามการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค จังหวัดตรัง ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารอำนวยการ วันที่ 17 มกราคม 2557