ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินสามัคคีประจำปี 2560 เพื่อบูรณะปฏิสังขรณ์พระอุโบสถ