คณาจารย์วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง ร่วมกับอาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ ในการพัฒนาศักยภาพและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "การวิจัยจากงานประจำเพื่อการพัฒนาระบบบริการสุขภาพทุติยภูมิอย่างมีคุณภาพ" ของโรงพยาบาลวังวิเศษ