ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ เป็นประธานการสัมภาษณ์บุคลากรเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้สถานศึกษา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ