ร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการหลักสูตรการกู้ชีพและช่วยชีวิตทางน้ำ (M.A.L.S.) และจัดการฝึกปฎิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์ในภาวะภัยพิบัติแบบบูรณาการ การนี้ อาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง เข้าร่วมฝึกการอบรมในครั้งนี้ด้วย