คุณลือพงษ์ อ๋องเจริญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีตรัง (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด และคณะ เข้าพบผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ และผู้บริหารวิทยาลัย เพื่อพบปะพูดคุยถึงการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Health Tourism) โดยเป็นการท่องเที่ยวที่ผสมผสานการ