ศึกษาดูงานเพื่อการอนุรักษ์ดิน น้ำ ปุ๋ย และสิ่งแวดล้อมพร้อมทั้งขอสนับสนุนข้อมูลทางวิชาการ  วัสดุ อุปกรณ์ ที่เกี่ยวข้อง