สังเกตการณ์ การปรับปรุงสิ่งแวดล้อม งานภูมิทัศน์ รอบวิทยาลัยเพื่อความสวยงาม และปลอดภัยสำหรับบุคลากร นักศึกษา และบุคคลจากภายนอก