เข้าร่วมการประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการจัดทำแผน และแนวทางในการสอบความรู้รวบยอดตามมาตรฐานวิชาชีพของผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรด้านสาธารณสุขศาสตร์สหเวชศาสตร์ และการแพทย์แผนไทย ระดับปริญญาตรี และต่ำกว่าปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560