นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข ชั้นปีที่ 2 ฝึกการตรวจประเมินสุขาภิบาลที่อยู่อาศัยของชุมชนบ้านในลุ่ม หมู่ 3 ตำบลย่านซื่อ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง  ในรายวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม ควบคุมการเรียนรู้โดย ดร. กรรณิกา เรืองเดช ชาวสวนศรีเจริ