ร่วมพิธีรดน้ำศพคุณพ่อคล่อง ศรีละออง บิดานายอดิศักดิ์ ศรีละออง หัวหน้ากลุ่มงานอำนวยการ โดยมีนายแพทย์ไพศาล เกื้ออรุณ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่เป็นประธาน การนี้ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ คณาจารย์ และบุคลากรวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง