ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ เข้าร่วมพิธีเปิดและร่วมฟังปาฐกถาพิเศษ เรื่อง"Transformative Health Professional Education in Thailand 4.0" การประชุมวิชาการประจำปีระดับชาติ "การพัฒนาการศึกษาสำหรับบุคลากรด้านสุขภาพ" ครั้งที่ 4 "เทคโนโลยีสารสนเทศ เสริมพลัง