คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุนการศึกษา วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง พิจารณาคัดเลือกและสัมภาษณ์นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงที่สมัครขอรับทุนการศึกษา  SCG Sharing the Dream โดย มูลนิธิเอสซีจี