ดร.พยงค์ เทพอักษร หัวหน้าศูนย์วิจัยอาชีวอนามัยตรัง เข้าร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพของสถานประกอบกิจการจังหวัดตรัง และคณะกรรมการชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานจังหวัดตรัง