ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยเพื่อรับรองแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2561-2564 และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ  2561