Get Adobe Flash player

โครงการอบรมปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ "หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี" ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑"

ชำระเงินลงทะเบียนได้ที่ธนาคาร โดยการโอนเงินเข้า บัญชี ธนาคารกรุงไทย สาขาทับเที่ยง ชื่อบัญชี “ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรม” เลขที่บัญชี “๙๓๑ ๖ ๐ ๑๕๖๒๖” (ภายในวันที่ ๒๒ พ.ย.๒๕๖๐)

กลุ่มไลน์ข้าราชการใหม่ ปี 61