ผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนก ผอ. วสส.ตรัง ผอ. วสส.ยะลา ผอ. วพบ.ยะลา ผอ. วพบ. เชียงใหม่ ตรวจติดตาม การเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา วันที่ 12 มกราคม 2557